Vår Behandling

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Att skapa en trygg plats där allt mående är tillåtet

Våra behandlingshem vänder sig till unga vuxna 18–26 år med beroendetillstånd, med eller utan psykisk ohälsa, kriminalitet samt aggressionsproblematik. Vi bedriver en modifierad tolvstegsbehandling med kompletterande KBT-samtal. Vid individuella behov erbjuder vi även enskild psykoterapi. Vi bedriver program för spelmissbruk, återfallsprevention och kriminalitet som livsstil. Vi tillhandahåller även en kostnadsfri utbildning för närstående.  

Vi erbjuder en trygg plats där vi alltid har den unge i centrum. En kompetent personalgrupp finns till hands dygnet runt. Personalen utgår från ett individuellt, lågaffektivt bemötande. Vi ser fördelar och framförallt behovet av att ha separata enheter för kvinnor och män. Vi har därför två skilda enheter. Gläntan Unga vuxna kvinna & Gläntan unga vuxna man

Vår primärbehandling är tre månader. Vi kan även erbjuda en individuellt anpassad förlängd behandling. Vår önskan är en tät samverkan med våra uppdragsgivare för att uppnå bästa möjliga resultat av vår behandling. Vi har tillgång till läkare och sjuksköterska för att få hjälp med abstinensbehandling. Vi kan även vid behov erbjuda nedtrappning av bensodiazepiner.

Utgångspunkten är Minnesotamodellens 12-stegsbehandling i grupp samt kompletterande individuella KBT-samtal. Verksamheten utgår från 12-stegsmodellen, där gruppsittningar och föreläsningar är ett bärande inslag i behandlingen. Vi säkerställer en drogfri behandlingsmiljö genom provtagning med urinprov, utandning och salivprov såväl slumpmässigt som vid misstanke och före och efter och ledigheter.

Motiverande insatser genom MI-samtal sker dygnet runt av behandlande personal på behandlingshemmet. Målsättning är att stötta den unge i att förstå och acceptera sina problem, se hopp och vilja använda de verktyg vi erbjuder för att uppnå en bestående livsstilsförändring. Vi har ett salutogent förhållningssätt och lägger mycket fokus på att bygga vidare på den unges resurser och det som är friskt.

Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder. Vi har valt de metoder som ger bäst resultat i förhållande till målgrupp.

Vår behandlingsmodell består fyra väl genomarbetade faser

Behandlingen inleds i en helt separat enhet, förberedelsedelen, där vi tillsammans med vår uppdragsgivare skapar rätt förutsättningar för rätt vårdval.
Här har den unge tillfälle att ”landa” och vi har möjlighet att genom samverkan med vår uppdragsgivare hjälpa den unge att förbereda sig inför kommande behandlingsinsatser. Detta innebär en kartläggning av beroendeproblematiken där man ser över vilka behov och önskemål den unga har.
Vår målsättning är att genom motiverande insatser stärka den unge att ta steget vidare in i vår behandling.
I förberedelsefasen introducerar vi den unge i 12-stegsprogrammet. Här har vi även tillgång till läkare, sjuksköterska och kan bidra med stöd kring abstinensbehandling. Vi erbjuder nedtrappning av bensodiazepiner.

Bedömningsinstrument och riktade insatser:

 • ASI/ ADAD
 • ADDIS
 • BDI/BAI/ATQ
 • IDS-100 Riskprofil
 • DOK-Ung
 • Haschavvänjningsprogrammet
 • Kriminalitet som livsstil (PiKT)
 • KBT-samtal
 • Psykoterapi

En vårdplanering är upprättad och den unge tilldelas två kontaktpersoner. Under denna fas inleds vår gruppbehandling och den unga börjar följa vårt behandlingsschema. I introduktionsfasen reder vi ut alla begrepp kring missbruket och stöttar vid eventuella postakuta abstinensbesvär. Vid behov kan vi erbjuda en hälsoundersökning. Här har den unge även möjlighet till ett förutsättningslöst möte med diakon.

Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med den unge och vår uppdragsgivare med utgångspunkt i vårdplanen. Vi ser gärna att uppdragsgivaren kommer till oss i denna fas och är med i planeringen. Gruppbehandlingen introduceras i denna fas och genom föreläsningar med olika teman som tydliggör sjukdomsbegreppet. Vidare åker vi tillsammans på gemensamma AA/NA/GA-möten, träning och andra aktiviteter utanför huset.

Här förutsätter vi att den unge är helt fri från substanser i kroppen. Vi ställer högre krav på den unges delaktighet genom en strukturerad dagsplanering och individuella uppgifter. Vi jobbar aktivt med att man ska lära sig att identifiera sitt eget ansvar. Att lära sig att utgå från ett strukturerat schema. Vi har ett förhållningssätt där delaktigheten att påverka sin egen behandling är av stor vikt.

Vi arbetar efter principen medlevarskap. Vi gör saker tillsammans, spelar spel, ser på TV, tar promenader, tränar på gym mm. Vi verkar för att hitta en balans i vardagen. Vi tränar på sociala beteenden och stöttar den unge i att ta egna initiativ i drogfrihet. Vi arbetar med att sätta ord på känslor och att bemöta omgivningen med respekt och ödmjukhet. Vi fortsätter även att åka tillsammans på gemensamma AA/NA/GA-möten på hemorten.

Är den unge inte riktigt redo att gå vidare till utslussfas, så erbjuder vi genom samverkan med placeringsansvarig en förlängd behandling under slutet av denna fas.

Vi förbereder vi den unge för en trygg hemgång. Vi gör detta genom en strukturerad planering med placerande kommun. Vi besöker den unges hemkommun och där upprättar vi med uppdragsgivaren en adekvat utslussplanering. Vi inleder en tät samverkan med aktörer som tar över stödjande insatser i hemkommunen, såsom öppenvård, stödboende, skola mm.

Här låter vi den unge ta eget ansvar att åka hem på ledigheter för att gå på AA/NA-möten. Vid behov kan vi erbjuda växelvård under en kortare period. När den unge har fullföljt behandling hos oss erbjuder vi eftervård i form av återvändardagar under ett år. Vi bokar in återbesöken efter individuella behov, men vi utgår från fyra besök under sex månader.

Efter avslutad behandling lämnar vi en skriftlig slutrapport till placerande kommun.

Hos oss på Gläntan Unga vuxna får du möjlighet att lägga grunden till en livsstilsförändring som ger goda förutsättningar för ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen är att du ska lämna oss med stärkt förmåga och nya strategier för att hantera tankar och känslor i vuxenlivet. Att leva drogfritt i ett bättre mående.

12-stegsmodellen och KBT ligger som grund för vår behandling. Arbetet sker till största delen i gruppsittningar. I gruppen delar du dina erfarenheter, hur mycket väljer du själv. Vi bedriver en modifierad behandlingsmodell där styrkan i vår behandling är att vi även ger utrymme för individuella behov. Vi ser fördelar med, och framförallt behovet av, att ha separata enheter för kvinnor och män. Vi har därför två skilda enheter.

Under tiden du är i behandling hos oss medverkar du aktivt med att upprätta en grundstruktur i form av schema för dagen och veckan. Detta för att arbeta med bl.a. impulskontroll och förutsägbarhet. Du får två kontaktpersoner som stöttar dig extra under behandlingstiden. I behandlingsprogrammet ingår nätverksarbete och deltagande i AA/NA grupper.

I den mån det går försöker vi ordna så att du får delta i möte på din hemort.

Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med din socialsekreterare när det gäller vårdplanering, uppföljning av vården och samordning med fortsatt vård på hemmaplan efter avslutad behandling. Vi har även externa aktörer, viktiga i ditt tillfrisknande, som kommer till behandlingshemmet och informerar om sina verksamheter.

En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av att vara beroende. Vi har bred kompetens och är bl.a. socionomer, beteendevetare, tolvstegsbehandlare, beroendeterapeuter och behandlingspedagoger. Vi har även en hälsovetare, specialiserad inom kost och motion. Vi har också en fantastiskt duktig kock på plats. Vi har alla ett genuint intresse för behandling av unga.

Vi erbjuder dig b.la.:

 • En trygg plats där du kan jobba med dig själv och din beroendeproblematik.
 • Hög personaltäthet dygnet runt.
 • Nya verktyg för att kunna uppnå en bestående förändring av livssituationen.
 • 12-stegsmodellen som ett bärande inslag i behandlingen.
 • Kognitiv beteendeterapi vid behov.
 • Mindfulness
 • Fysiska aktiviteter såsom styrketräning, simning mm.
 • Planering för fortsatt stöd efter avslutad behandling.

 

Är du redo för att gå in i vår behandling? 

Då kommer du tillsammans med den som är placeringsansvarig först på ett informationsbesök där du får veta mer om vår behandling. Du får även möjlighet att berätta om dig själv, dina tankar och vad du vill få ut av din behandling. Vi kan även komma till dig för information, vid särskilda behov.

När du har varit hos oss på besök åker du hem funderar över vad du har fått veta om oss och rådgör med den som ansvarar för din placering. Är det så att vi beslutar att du får komma till oss och att vi också tror att vi kan hjälpa dig, så får du en tid för inskrivning, givetvis med uppdragsgivarens godkännande.

Innan inskrivning kan du behöva genomgå en avgiftning/abstinensbehandling. Vi hjälper dig med stödinsatser kring denna planering. Vi kan erbjuda extern avgiftning och även nedtrappning på bensodiazepiner.

Övriga frågor?

Ring oss när du vill, dygnet runt, så berättar vi mer om oss och vår verksamhet.