Skyddat boende

Information

Handläggare

Information

Anhörig?

Gläntan unga vuxna Skyddat boende

<br>Placeringsförfrågan?


Placeringsförfrågan?

072-055 39 00

Våra skyddade boenden består av egna lägenheter placerade i Södermanland, de är möblerade och fullt utrustade vid inflytt.

Vi människor har ett behov av att få våra grundläggande behov tillfredsställda för att vi ska kunna gå vidare i livet. Vi på Gläntan unga vuxna har en positiv människosyn och anser att alla människor har förmåga att ta ansvar och göra de val som känns rätt för en själv.  Vi på Gläntan unga vuxna strävar efter att kunna hjälpa unga vuxna  till trygghet, stabilitet och en positiv syn på framtiden. I samråd med socialtjänst placeras våra unga vuxna utifrån den enskildes individuella behov.

I vår verksamhet erbjuder vi MI, Miljöterapi och Kris- och traumabehandling. Vi erbjuder dessa behandlingar för att trygga och motivera unga vuxna till att ta sig vidare i livet med en positiv syn på framtiden. Vi har unga vuxna i fokus, samtal och behandling styrs av individens upplevelse och berättelse. I verksamheten erbjuds stöd i samband med bland annat polisförhör och myndighetskontakter om behovet finns.

Vår grund bygger på att vi som människor äger våra egna historier, tankar och känslor, detta värdesätter vi högt i vårt arbete med andra människor. Vi försöker att bemöta alla de personer vi träffar där de är “här och nu” för att kunna tillsammans med dem arbeta framåt.

Gläntan unga vuxna har bemanning och jour dygnet runt och kan även erbjuda en hjälpande hand med bl.a:

– Boendestöd

– Myndighetskontakter och andra aktörer 

– Sysselsättning/ skola 

Gläntan unga vuxna förbinder sig även att lämna all relevant information om den placerade för att leverantören ska beredas bästa möjliga förutsättningar att genomföra de planerade stödinsatserna enligt genomförandeplanen.

Läs mer

Handläggare

Vår främsta ambition är att bemöta de individerna vi träffar där de befinner sig och tillgodose deras behov på bästa sätt. Våra anställda utgår från ett individuellt, lågaffektivt bemötande i alla angelägenheter. All personal har MI-utbildning och motiverande MI-samtal sker dygnet runt av behandlande personal. Verksamheten har hög personaltäthet och personal dygnet runt. Det finns även en beredskapsjour att tillgå dygnet runt.

Vår målsättning är att stötta,  förstå och acceptera sina problem, se hopp och motivera till att använda de verktyg vi erbjuder för att uppnå en bestående livsstilsförändring. Vi har ett salutogent förhållningssätt och lägger mycket fokus på att bygga vidare på individernas resurser och friskfaktorer.

I vår personalgrupp finns socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogterapeuter, socialpedagoger, behandlingsassistenter och psykoterapeut KBT. Personalen har utbildning i – och erfarenhet av de metoder som vi använder. Det vill säga;

  • 12-stegsprogrammet
  • KBT
  • Kriminalitetsprogram (Ett nytt vägval)
  • Motiverande samtal (MI)
  • MET (Motivational Enhancement Therapy)
  • Återfallsprevention (ÅP)
  • CRAFT för anhöriga

Vi erbjuder dagliga behandlingsaktiviteter som syftar till förändring av till de ungas livssituation från en destruktiv livsstil till en situation som präglas av välmående, nykterhet och drogfrihet. Vi är specialiserade på att arbeta med unga vuxna med komplex problematik och vi har många års samlad erfarenhet av målgruppen.

Gläntan unga vuxna förbinder sig även att lämna all relevant information om den placerade för att leverantören ska beredas bästa möjliga förutsättningar att genomföra de planerade stödinsatserna enligt genomförandeplanen. Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder. Vi har valt de metoder som ger bäst resultat i förhållande till målgrupp

Läs mer

För dig som anhörig

Den unges privata nätverk är en viktig faktor både under och efter avslutad placering. Många anhöriga kontaktar oss under placeringstiden för att få information om hur den unges utveckling sker. Vi ser kontakten som både viktig och positiv. För att våra anställda ska kunna lämna information till dig som anhörig krävs den unges samtycke, då det annars föreligger full sekretess.

Definition av medberoende:

En Medberoende människa är en människa som har låtit en annans människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende”

– Medberoende kurva:

Som börjar med förnekelse, skuld och skam till att bli medveten, ser sin roll och har en önskan om att få hjälp.

– Egna konsekvenser av att vara medberoende

Försämrad ekonomi, Fritid, Familjen, Arbetet, etc..

– Möjliggörare

Inte tala om problemet, skydda personen, ge ekonomiskt stöd, Ta hand om. etc..

Lära sig att sätta gränser

Inte tillåta sig att bli utnyttjad, lära sig att säga nej, etc..

– Hur kan jag stödja min anhöriga?

Uppmuntra till framsteg, inte förebrå eller kritisera, hitta nya vägar att ha roligt tillsammans. mm

Anhörigprogram

Vi vill ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som de gör i familjen och hur de kan förändras. Genom att få insikt i detta ges hen möjligheter till förändring och ökad livskvalitet. Många tar på sig ett stort ansvar som förälder, syskon, partner, vän eller arbetsgivare. Det finns ett hopp om att den unge ska sluta missbruka. Vissa förnekar att problemen finns för att det känns lättare i stunden.

Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram till:

– Anhöriga till placerade unga (familj, släkt & vänner)

– Anhöriga till personer som ännu inte sökt hjälp för sitt missbruk

– Arbetsgivare

– Arbetskollegor

– Personer uppvuxna i en missbruksfamilj

– Yrkesverksamma som kommer i kontakt med missbrukare/beroende ex:  handläggare i socialtjänsten, behandlingsassistenter och anställda i kriminalvården.

-Andra som önskar veta mera om konsekvenser av medberoende.

Du får tillfälle att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter och insikt om att du inte är ensam. Du får kunskap om medberoende/möjliggörare, beroendesjukdomen, familjesystemet och tillfrisknandeprocessen.

Läs mer