Snösvad

Information

Handläggare

Information

Placerad

Information

Anhörig?

Snösvad - Att skapa en trygg plats där kvinnor kan växa tillsammans

<br>Placeringsförfrågan?


Placeringsförfrågan?

072-055 39 00

Gläntan unga vuxna Snösvad tar emot endast kvinnor mellan 18-30 år med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Vi ser fördelar och framför allt behovet av att ha en separat enhet för enbart kvinnor. Denna enhet har enbart kvinnor som finns till hands dygnet runt.

Snösvad har 9 platser med tillgång till ett eget rum.

Även Snösvad utgår från 12 stegsprogrammet med särskilda inslag av KBT. Det finns även möjlighet att få psykoterapi och ren KBT-terapi efter överenskommelse. Vi kan även bedriva återfallsprevention samt genomföra ASI på uppdrag. Nätverksarbete och anhörig program finns för den unge och hennes nätverk under och efter behandlingen.
Det finns ett strukturerat veckoschema med dagliga föreläsningar, grupper och individuella uppgifter. Utöver detta finns det strukturerade fritidsaktiviteter såsom ridning och gym och på helgerna planerade aktiviteter. Vi kan även erbjuda träningslägenhet samt familjehem efter avslutad behandling som ett led i den unges utslussplanering. Under det första året efter avslutad behandling erbjuds även återvändardagar kostnadsfritt vid tre tillfällen.

Behandling/Insatslängd
4 månader, vid behov förlängd behandling.
Återvändardagar.

Läs mer

Handläggare behandlingshem (Snösvad)

Vår främsta ambition är att bemöta de individerna vi träffar där de befinner sig och tillgodose deras behov på bästa sätt. Våra anställda utgår från ett individuellt, lågaffektivt bemötande i alla angelägenheter. All personal har MI-utbildning och motiverande MI-samtal sker dygnet runt av behandlande personal. Verksamheten har hög personaltäthet och personal dygnet runt. Det finns även en beredskapsjour att tillgå dygnet runt.

Vår målsättning är att stötta,  förstå och acceptera sina problem, se hopp och motivera till att använda de verktyg vi erbjuder för att uppnå en bestående livsstilsförändring. Vi har ett salutogent förhållningssätt och lägger mycket fokus på att bygga vidare på individernas resurser och friskfaktorer.

I vår personalgrupp finns socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogterapeuter, socialpedagoger, behandlingsassistenter och psykoterapeut KBT. Personalen har utbildning i – och erfarenhet av de metoder som vi använder. Det vill säga;

  • 12-stegsprogrammet
  • KBT
  • Kriminalitetsprogram (Ett nytt vägval)
  • Motiverande samtal (MI)
  • MET (Motivational Enhancement Therapy)
  • Återfallsprevention (ÅP)
  • CRAFT för anhöriga

Vi erbjuder dagliga behandlingsaktiviteter som syftar till förändring av till de ungas livssituation från en destruktiv livsstil till en situation som präglas av välmående, nykterhet och drogfrihet. Vi är specialiserade på att arbeta med unga vuxna med komplex problematik och vi har många års samlad erfarenhet av målgruppen.

Gläntan unga vuxna förbinder sig även att lämna all relevant information om den placerade för att leverantören ska beredas bästa möjliga förutsättningar att genomföra de planerade stödinsatserna enligt genomförandeplanen. Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder. Vi har valt de metoder som ger bäst resultat i förhållande till målgrupp

Läs mer

Gläntan unga vuxnas behandlingsmodell


Gläntan unga vuxna bedriver en modifierad 12 stegsbehandling som är indelad i två faser, med behandlings- och utslussfas. Du som individ får snabbt bli delaktig i behandlingen genom att omgående påbörja ditt behandlingsarbete. Initialt kan även bedömningsinstrument användas i syfte att kartlägga dig och dina  behov.

I behandlingen ingår det varje dag strukturerade aktiviteter med morgon- och kvällsmöte, föreläsningar, behandlingsgrupper, motiverande samtal, individuella uppgifter, gruppredovisningar, AA/NA möten och motion. Utgångspunkten är 12 stegsprogrammet som innefattar föreläsningar om t.ex. beroendesjukdomen, sjukdomsbegreppet, korsberoende, rädslor, skuld/skam, ärlighet, känslomässig mognad, andlighet, självrannsakan.

Våra föreläsningar har en bred grund och avhandlar ämnen inom alla 12 steg som återfinns i programmet. Du får arbeta med modifierade behandlingssteg 1-12 som redovisas inför resterande behandlingsgrupper där du kan få direkt feedback av behandlare samt behandlingsgrupper. Möjlighet finns även att genomgå återfallsprevention samt CRA men även kompletterande inslag av KBT och psykodynamisk teori utifrån dina behov samt uppdragsgivarens önskemål.

Fokus är “här och nu” och eget ansvar, med stöd av personal för din behandling. Behandlingsfasens tid kan variera utifrån dina behov men en riktlinje är att den pågår under 16 veckor för steg 1-3. Om uppdragsgivaren önskar bedrivs sedan en fördjupad behandling där du får arbeta med behandlingsstegsuppgifter enligt steg 4-12. Behandlingen syftar till att förändra tankemönster och beteenden för att en känslomässig förändring ska kunna komma till stånd.

Målet med detta är att du ska tillägna dig strategier för att kunna leva nyktert/drogfritt och få ett bra liv. Behandlingen kompletteras med fritidsaktiviteter och social färdighetsträning för de som har behov av stöd att klara att planera sin ekonomi, kontakta myndigheter, sköta sitt hushåll, sin hygien, sina dygnsvanor och ev. medicinering. Återupprättande av relationer till nätverket och konstruktiva sociala relationer är en viktig del. Efter en genomförd behandling kan vi förbereda och erbjuda dig en trygg utsluss. Vi gör detta genom en strukturerad planering med uppdragsgivaren.

Vi kan erbjuda utsluss i vår egen vårdkedja med förstärkta familjehem och stödboende där möjlighet att personal från Roxnäs och Snösvad är med under en övergångsperiod där du hunnit bilda dig en trygg och tillitsfull behandlingsrelation. Vi kan även erbjuda dig en strukturerad utslussfas till hemkommunen där du erbjuds växelvård under en begränsad tid enligt avtal med uppdragsgivaren. Utslussen är helt individuellt prövad utifrån dina förutsättningar och kan pågå under olika tidsperioder.

Läs mer

För dig som anhörig

Den unges privata nätverk är en viktig faktor både under och efter avslutad placering. Många anhöriga kontaktar oss under placeringstiden för att få information om hur den unges utveckling sker. Vi ser kontakten som både viktig och positiv. För att våra anställda ska kunna lämna information till dig som anhörig krävs den unges samtycke, då det annars föreligger full sekretess.

Definition av medberoende:

En Medberoende människa är en människa som har låtit en annans människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende”

– Medberoende kurva:

Som börjar med förnekelse, skuld och skam till att bli medveten, ser sin roll och har en önskan om att få hjälp.

– Egna konsekvenser av att vara medberoende

Försämrad ekonomi, Fritid, Familjen, Arbetet, etc..

– Möjliggörare

Inte tala om problemet, skydda personen, ge ekonomiskt stöd, Ta hand om. etc..

Lära sig att sätta gränser

Inte tillåta sig att bli utnyttjad, lära sig att säga nej, etc..

– Hur kan jag stödja min anhöriga?

Uppmuntra till framsteg, inte förebrå eller kritisera, hitta nya vägar att ha roligt tillsammans. mm

Anhörigprogram

Vi vill ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som de gör i familjen och hur de kan förändras. Genom att få insikt i detta ges hen möjligheter till förändring och ökad livskvalitet. Många tar på sig ett stort ansvar som förälder, syskon, partner, vän eller arbetsgivare. Det finns ett hopp om att den unge ska sluta missbruka. Vissa förnekar att problemen finns för att det känns lättare i stunden.

Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram till:

– Anhöriga till placerade unga (familj, släkt & vänner)

– Anhöriga till personer som ännu inte sökt hjälp för sitt missbruk

– Arbetsgivare

– Arbetskollegor

– Personer uppvuxna i en missbruksfamilj

– Yrkesverksamma som kommer i kontakt med missbrukare/beroende ex:  handläggare i socialtjänsten, behandlingsassistenter och anställda i kriminalvården.

-Andra som önskar veta mera om konsekvenser av medberoende.

Du får tillfälle att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter och insikt om att du inte är ensam. Du får kunskap om medberoende/möjliggörare, beroendesjukdomen, familjesystemet och tillfrisknandeprocessen.

Läs mer